ชั้นเรียน

ครูประจำชั้น

ตอ.1/1

นางสุคนธ์ อกนิษฐ์         

ตอ.1/2

นางชนากานต์   ยินดีมาก   

ตอ.1/3  

นางสุณีย์  คงกุล

อ.1/1  

นางเรณู   สุภาเส

อ.1/2

น.ส.ปัทมา สถาวรนันท์     

อ.1/3 

น.ส.ทิพรดา  ปิ่นอมร

อ.1/4 

นางจันทร์แรม     ศรีประดู่

อ.1/5

นางจุไรวรรณ      จันทร์ชูกลิ่น

อ.1/6 

น.ส.ซูไฮนิง         ดีเร๊ะ

อ.1/7 

น.ส.พวงรัตน์       คงจันทร์ทอง 

อ.1/8 

น.ส.ปริยาพร       เมืองปาก

 

ชั้นเรียน

ครูประจำชั้น

อ.2/1  

นางศิรินันต์         นาคะเสถียร

อ.2/2

นางพจนีย์     กิจสำเร็จ

อ.2/3 

นางกันยา     นวเลิศปัญญา

อ.2/4 

นางปัทมา     รุ่งจิรธนกุล

อ.2/5

น.ส.นิลุบล    จันทร์ชาตรี

อ.2/6 

น.ส.รุ่งทิวา    ทองมาก

อ.2/7 

นางปราณี     ช่วยราย

อ.2/8 

นางพงษ์ทิพย์ สุราษฎร์

อ.2/9 

นางนุชนารถ กรุดทอง

อ.2/10 

น.ส.ศิริเพ็ญ  กาญจนะยานุรักษ์

ชั้นเรียน

ครูประจำชั้น

อ.3/1  

นางเพ็ญศรี   เฉลิมพิพัฒน์

อ.3/2

น.ส.เฉลิมศรี ยันตรทิปะ

อ.3/3 

น.ส.ปัทมา    คงเมือง

อ.3/4 

น.ส.สุมาลี     อุทัยพันธ์

อ.3/5

นางวิลาวัลย์  ขวัญเมือง

อ.3/6 

นางงามตา    อนุเถกิงกุล  

อ.3/7 

นางสุนันทา   รุ่งเรือง

อ.3/8 

นางจีรารัตน์  พงศ์นุรักษ์

อ.3/9 

น.ส.สุวดี       คำเอียด      

อ.3/10 

น.ส.พวงมาศ อินทร์ท่าฉาง

อ.3/11

น.ส.เนาวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง