ซิสเตอร์ศรีสมร  ช้อยเครือ                   ซิสเตอร์สายสุดา  กิจประยูร

 (อธิการ)                                        (ผู้อำนวยการ) 

  

              

  ซิสเตอร์วรรณา  เลาหบุตร             ซิสเตอร์หทัยทิพย์  ยอดสุขประเสริฐ

   (ผู้จัดการ)                        (ฝ่ายจิตตาภิบาล/ดูแลนักเรียนประจำ)