***จดหมายแจ้งผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 (13/02/2561)***

หมายเหตุ: ขออนุญาตแก้ไขรายละเอียดในจดหมายแจ้งผู้ปกครอง ดังนี้
>> ในข้อที่ 6.1 ค่าอุปกรณ์ แต่ละระดับชั้น ป.1-ป.6 จ่ายให้คนละ 195 บาท 
>> ในข้อที่ 11 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลที่เข้าใหม่ (ตึกใหม่) และ MEP แก้ไขเป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตึกดวงหทัย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 แก้ไข เวลา 13.00 น. -15.00 น.
ตามไฟล์ภาพที่แนบด้านล่างนี้