เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18 ต.ค. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1)     น.ส.อรุณศรี      วรเวทย์ชลิต
2)     นางจันทนา      วราชัย
3)     น.ส.อรวรรณ    จันทรมณี
4)     นางวราภรณ์     ปล้องไหม
5)     นางกาญจนา    ชูช่วย
6)     นางจุฑามาศ     เพ็ญจันทร์
7)     นายประภาส      เทพทอง
8)     นายรัชกร          ชินทัตโสภณ
9)     นายนพพร         เปรมเทียนหอม
10)   นางเพลินพิศ     คงตั้ง
11)   น.ส.ฐาปนี          อินทปัน
12)   นายจักรกฤษณ์  ศิริกุลไพบูลย์
13)   น.ส.สนธยา        จันทร์วิเชียร
14)   น.ส.วราภรณ์      จินตะวร
15)   น.ส.วัลย์ลียา      ชูศักดิ์
16)   น.ส.ฐิตาภา        สายัณห์