สังคมศึกษา

วันที่ 17 ต.ค. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1)   น.ส.นิสาชล        อุบลสถิตย์
2)   น.ส.อังค์วรา       สุวรรณเสน
3)   นางศรีวภา          ศรีวิโรจน์
4)   น.ส.ชุลีพร          กาฬสุวรรณ
5)   น.ส.กุสุมา          ทรัพย์ประเสริฐ
6)   นางเบญจรินทร์   คงวุ่น
7)   นางอารีย์            วุฒิจันทร์
8)   น.ส.กรกนก        อินทชัย
9)   น.ส.พรทิพย์       เหมบุตร
10) น.ส.ปิยาภรณ์     หีตอักษร
11) น.ส.วัลภา           เทพทอง
12) น.ส.อมรรัตน์       ปรีชา
13) น.ส.ภัทรา           พันธุ์วิชาติกุล
14) น.ส.วรรณวิทู      ทองบัว
15) น.ส.จุฑาทิพย์    วราชัย
16) น.ส.กิตติยา        หีตอักษร
17) นายวราศักดิ์       วันสอง
18) น.ส.ประทีป        ทิพย์น้อย
19) น.ส.นฤมล          สุขพันธ์
20) นางธัญลักษณ์    พัฒนจร
21) นางสุภา            ช่างสุวรรณ
22) น.ส.สสิธร          ทองจันทร์
23) นายวราศักดิ์       วันสอง