คณิตศาสตร์

วันที่ 17 ต.ค. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
1)      นางจรีรัตน์         กล่อมเอี่ยม
2)      น.ส.สุทธิกานต์  ลาชโรจน์
3)      นางรัตนา          พัฑฒฆายน
4)      นางอรสา          นุชอนงค์
5)      น.ส.สุนิษฐา      สิงคิพร
6)      นางนงลักษณ์   กายทอง
7)      นางทับทิม        สามิภักดิ์
8)      นางจันทร์สุดา   ร่มเมือง
9)      นางสมพงศ์       ธีธารัตน์กุล
10)    นายอุกฤษฏ์      เทพศิริ
11)    น.ส.ภนิตา         วงษ์นุ่น
12)    น.ส.สุพรรณี      สุวรรณมณี
13)    นางนพรัตน์       ช่วยเหลื่อม
14)    นางสิริพร          วงศ์ธรรม
15)    นางทัศนีย์         ไทรจำเนียร
16)    น.ส.ณัฏฐนิช      หนูจีนจิตร
17)    น.ส.นวรัตน์        เกลี้ยงมุณี
18)    น.ส.เรวดี           วิเชียรช่วง
19)    นางนวลจันทร์   วัฒนพันธุ์
20)    น.ส.สุภาพร       จินดาโชติ
21)    น.ส.สินีนาฎ       แซ่โล้ง
22)    น.ส.ภัทราภรณ์  ไชยปุย
23)    นางสุภาภรณ์     เกลื่อนเมือง
24)    น.ส.สุพรรณี       ศรีสวัสดิ์
25)    นายเฉลิมเดช     แสงขาว
26)    น.ส.ชลธิชา        แซ่โล้ว
27)    นางเพียรผจง     หุตารมณ์
28)    น.ส.สุธิดา           คงฤกษ์
29)    น.ส.ปณิตา         ฟูพันธุวุฒิ