ภาษาไทย

วันที่ 23 ก.ย. 2561


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

1)     น.ส.อรนุช            ทองชิต
2)     น.ส.วันทนา         เกื้อหนุน
3)     นางสุชาดา          แสงเดช
4)     นางสุภาพร          ลิ้มซุ้นตี้
5)     นางอุดมพร         จำนงค์ทอง
6)     นางวิมลรัตน์        นัยเนตร
7)     นางประภาพร      แก้วมณี
8)     นางเสาวภา         เหล็กเจริญ
9)     นางบุญศรี           ทองด้วง
10)   นางเรณู               แดงฉ่ำ
11)   น.ส.สุนีย์              ชุมทอง
12)   นายพลกฤษ        ตาลประสิทธิ์
13)   นางรพินท์นิภา    พรหมจรรย์
14)   นางสุนันทา         ชูเจริญ
15)   นางอรัญญา         ทิพย์บรรพต
16)   น.ส.ธีรวรรณ        เปรโต
17)   น.ส.เพ็ญพิศ        เกลี้ยงเกิด
18)   น.ส.ศจี                พิทักษ์วงศ์
19)   น.ส.ธนัญญา       สายใจบุญ
20)   น.ส.อรสุมา          ชิตกุล
21)   น.ส.สุภาศิณี        สุทโธ
22)   นางพรประภา      สิริมุรธา
23)   นางภคพร            อินทร์ยิ้ม