อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

วันที่ 17 ต.ค. 2561


 อัตลักษณ์ของโรงเรียนธิดาแม่พระ  “รัก  รับใช้  ให้อภัย”

รัก        คือ