เป้าประสงค์ของโรงเรียน

วันที่ 16 ส.ค. 2561
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรการเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง