เป้าประสงค์ของโรงเรียน

วันที่ 17 ต.ค. 2561
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรการเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
   สมเหตุผล
5. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
   อาชีพสุจริต
7. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
8. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
9. ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
10. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
11. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย รวมสืบสาน
     เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
12. ครูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
13. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
15. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
16. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
17. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
18. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง