วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วันที่ 23 ก.ย. 2561
 
วิสัยทัศน์
        ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โรงเรียนธิดาแม่พระเป็นองค์กรการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย โดยครูมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 


 พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นองค์กรการเรียนรู้
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
     อย่างต่อเนื่อง
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
     ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
6.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
   ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
9.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
10.ส่งเสริมและสนับสนุนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการ
    เรียนรู้
11.จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ภูมิใจ
     ในความเป็นไทย สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
12.พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
     ประสิทธิผล
13.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
     ผู้เรียนเป็นสำคัญ
14.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
     และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
15.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
16.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
17.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง