นโยบายของโรงเรียน

วันที่ 18 ต.ค. 2561


1. พัฒนาบุคคลกรครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
2. พัฒนาบุคคลกรทุกคนในโรงเรียนด้านคุณธรรม จร