ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ 21 ก.พ. 2561
กิจกรรม
วันหยุด
 • 01 ก.พ. 2561 ศาสนสัมพันธ์ (คริสต์)
 • 03 ก.พ. 2561 ค่าย IEP+MEP ป.2
 • 05 ก.พ. 2561 สอบปลายภาค 2 ม.5 - ม.6
 • 06 ก.พ. 2561 ประชุมหัวหน้างาน
 • 07 ก.พ. 2561 กิจกรรมแอโรบิค
 • 07 ก.พ. 2561 ประชุมฝ่ายกิจกการ น.ร. + จิตตาภิบาล
 • 07 ก.พ. 2561 ปัจฉิมนิเทศ ม.3
 • 08 ก.พ. 2561 ศาสนสัมพันธ์ (อิสลาม)
 • 12 ก.พ. 2561 ปัจฉิมนิเทศ ม.6
 • 13 ก.พ. 2561 กิจกรรมอำลา ม.6
 • 14 ก.พ. 2561 กิจกรรมแอโรบิค
 • 14 ก.พ. 2561 ประชุมฝ่ายวิชาการ, บุคลากร, อาคารสถานที่
 • 14 ก.พ. 2561 ติว O-net ม.6
 • 15 ก.พ. 2561 กิจกรรมบ้านคุณธรรม
 • 19 ก.พ. 2561 ติว O-net ม.6
 • 20 ก.พ. 2561 ประชุมหัวหน้างาน
 • 21 ก.พ. 2561 กิจกรรมแอโรบิค
 • 21 ก.พ. 2561 ประชุมกลุ่มสาระ ภาษาไทย+คณิต+สังคม+ศิลปะ
 • 22 ก.พ. 2561 กิจกรรมบ้านคุณธรรม
 • 27 ก.พ. 2561 ประชุมหัวหน้างาน
 • 28 ก.พ. 2561 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
 • 28 ก.พ. 2561 กิจกรรมแอโรบิค